Klachtenregeling Praktijk

Klachtenregeling

De praktijk werkt volgen de richtlijnen van de beroepsvereniging te weten:

Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT)
De praktijk voldoet aan de wetgeving betreffende privacy- en persoonsgegevens ( AVG, WGBO), klachtenbehandeling en tuchtrecht:
Aangesloten bij Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG: klachten en geschillenafhandeling; t.b.v. uitvoering WKKGZ)

U kunt de folder " U heeft een klacht, Wat nu?" downloaden op de website van SCAG: www.scag.nl

Behandeling van een klacht.
Wij doen er alles aan om u op een deskundige en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met ons te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit, als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent, of wat u graag anders wil zien . Wilt u of kunt u uw klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging: LVNT. NVA of CAT Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken naar oplossingen. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeldRBCZ Zie hun website :

Een klacht indienen

Als u ontevreden bent over uw therapeut of een klacht heeft, dan hoeft u dat niet voor u te houden. Er zijn verschillende manieren om uw onvrede kenbaar te maken.

Stap 1: Praat met uw therapeut

Als uw therapeut niet weet dat u ontevreden bent, kan hij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw therapeut het op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten.

Stap 2: De klachtfunctionaris van een beroepsorganisatie

Komt u er samen niet uit, of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met uw therapeut, dan kunt u zich wenden tot de klachtfunctionaris van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

Zodra de klachtfunctionaris uw klacht heeft ontvangen, informeert deze u over de verdere procedure.

Overige stappen

Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kunt u een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de therapeut is aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. U kunt zich hiertoe wenden met uw klacht. De geschillencommissie doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Bij de tuchtcolleges kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van RBCZ

en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten.

Wie kan een klacht indienen?

De volgende personen kunnen een klacht indienen:

 • De cliënt (u bent de directe belanghebbende);
 • Een naaste betrekking of nabestaande (partner, ouders of andere familieleden van de cliënt);
 • Degene aan wie de directe belanghebbende een opdracht tot klagen heeft verstrekt en een machtiging daartoe heeft afgegeven. Vergeet niet hierbij de machtiging en een kopie van het identiteitsbewijs van de belanghebbende mee te sturen met de klacht;
 • De Inspecteur voor de Volksgezondheid.

Kinderen van gescheiden ouders:

 • Kinderen tot 16 jaar:Beide ouders moeten toestemming geven voor een medische behandeling. Daarom moeten ook beide ouders het klachtenformulier ondertekenen.
 • Kinderen vanaf 16 jaar:Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen over zaken die hun gezondheid betreffen. Toestemming van de ouders is niet nodig. Indien een van de ouders hen vertegenwoordigt, moet deze gemachtigd zijn door de directe belanghebbende.

Advies
Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt u contact opnemen met het Landelijk meldpunt Zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. U vindt hier ook meer informatie over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Privacy

Privacy

PRIVACY VERKLARING

Deze Privacy Verklaring geeft uitleg over:

Welke gegevens worden vastgelegd, waarvoor ze gebruikt worden, met wie ze wel/niet gedeeld worden en hoe uw gegevens veilig worden bewaard.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst) . Uw dossier bevat de volgende gegevens:

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, email-adres, telefoonnummer en klantnummer zorgverzekering. Ook aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen worden opgenomen.

Wij hebben maatregelen getroffen om uw privacy-gevoelige gegevens te beschermen en uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens; dat geldt zowel voor gegevens op papier als digitale gegevens.

Als uw behandelend therapeuten hebbenalleen wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Wij heben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en handelen volgens de beroepscode.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

U heeft altijd het recht op :

 • inzage, correctie, aanvulling en vernietiging van uw dossier.
 • het intrekken van eerder verleende toestemming(en)
 • Een klacht over de behandeling in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst wordt vereist.
(tot 2020 was de bewaartermijn 15 jaar)

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats ;uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling; de kosten van het consult
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult acupunctuur
 • zorgverzekering en klantnummer


Kwaliteitsregister en Beroepsvereniging

Kwaliteitsregister en beroepsverenigingen

Wij zijn aangesloten bij de volgende (beroeps) verenigingen ;

L.V.NT, CAT, R.B.C.Z

De meeste behandelingen worden (deels) vergoed door de meeste verzekeraars indien u een aanvulling heeft voor Alternatieve geneeskunde. U hoeft geen verwijzing van uw huisarts te hebben. Wij zijn eerstelijns-therapeuten.

Voor informatie vergoedingen kunt u contact opnemen bij uw zorgverzekeraar.